Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

Logo - Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

Burmistrz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Grzegorz Kapica Stanowisko:Wójt
Telefon:81 828 83 20
Email:
Obowiązki:

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał Rady, 3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 4) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 5) wystawianie upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 6) ogłaszanie uchwal Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 7) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej, 8) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 9) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu, 10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, 12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli, 14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów, 15) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, 16) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 17) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 18) nadzór nad wykonywaniem budżetu. 19) koordynuje i nadzoruje sprawy związane z integracją europejską. 2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, samodzielnym stanowiskiem oświaty i kultury oraz radcą pranym,

601 1
Grzegorz Kapica Stanowisko:Burmistrz
Telefon:81 828 83 20
Email:
Obowiązki:

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał Rady, 3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 4) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 5) wystawianie upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 6) ogłaszanie uchwal Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 7) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej, 8) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 9) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu, 10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, 12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli, 14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów, 15) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, 16) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 17) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miasta, 18) nadzór nad wykonywaniem budżetu. 19) koordynuje i nadzoruje sprawy związane z integracją europejską. 2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, samodzielnym stanowiskiem oświaty i kultury oraz radcą pranym,

914 2
Mieczysław Teresiński Stanowisko:wójt gminy
Obowiązki:Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: 
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał Rady, 
3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
4) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 
5) wystawianie upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
6) ogłaszanie uchwal Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
7) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej, 
8) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 
9) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu, 
10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, 
12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 
13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli, 
14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów, 
15) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, 
16) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 
17) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 
18) nadzór nad wykonywaniem budżetu. 
19) koordynuje i nadzoruje sprawy związane z integracją europejską. 

2. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, samodzielnym stanowiskiem oświaty i kultury oraz radcą pranym, 

202 0
Mieczysław Teresiński Stanowisko:wójt gminy
Obowiązki:Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał Rady, 3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 4) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 5) wystawianie upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 6) ogłaszanie uchwal Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 7) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej, 8) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 9) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu, 10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, 12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli, 14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów, 15) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, 16) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 17) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 18) nadzór nad wykonywaniem budżetu. 19) koordynuje i nadzoruje sprawy związane z integracją europejską. 2. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, samodzielnym stanowiskiem oświaty i kultury oraz radcą pranym,
203 0
Grzegorz Kapica Stanowisko:Wójt
Telefon:81 828 83 20
Email:
Obowiązki:

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał Rady, 3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 4) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 5) wystawianie upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 6) ogłaszanie uchwal Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 7) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej, 8) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 9) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu, 10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, 12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli, 14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów, 15) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, 16) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 17) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 18) nadzór nad wykonywaniem budżetu. 19) koordynuje i nadzoruje sprawy związane z integracją europejską. 2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, samodzielnym stanowiskiem oświaty i kultury oraz radcą pranym,

204 0