Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Teresa Smagieł Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: 081 828 83 26
Email:
Godziny przyjęć: W godzinach pracy Urzędu
Obowiązki: Do zadań Skarbnika należy: 
1) opracowywanie projektu budżetu gminy, 
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, 
3) przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnej informacji związanej z projektem planu budżetowego, 
4) opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy celowych, 
5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji wójtowi i radzie, 
6) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu, 
7) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 
8) kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych, 
9) właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia gminy, 
10) nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji i jej rozliczaniem, 
11) dysponowanie środkami pieniężnymi gminy i realizowanie zobowiązań, 
12) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie dokumentów finansowych, 
13) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych i opłacie skarbowej, 
14) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 
15) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej z jednostkami organizacyjnymi gminy, 
16) terminowe spłacanie rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę. 
17) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej
18) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta. 
2. Skarbnik Gminy jest jednocześnie kierownikiem Referat Finansowo -Podatkowego

kadencja 2 [2002-2006] 1
Teresa Smagieł Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: 081 828 83 26
Email:
Obowiązki: Do zadań Skarbnika należy: 1) opracowywanie projektu budżetu gminy, 2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, 3) przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnej informacji związanej z projektem planu budżetowego, 4) opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy celowych, 5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji wójtowi i radzie, 6) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu, 7) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 8) kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych, 9) właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia gminy, 10) nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji i jej rozliczaniem, 11) dysponowanie środkami pieniężnymi gminy i realizowanie zobowiązań, 12) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie dokumentów finansowych, 13) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych i opłacie skarbowej, 14) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 15) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej z jednostkami organizacyjnymi gminy, 16) terminowe spłacanie rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę. 17) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej 18) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta. 2. Skarbnik Gminy jest jednocześnie kierownikiem Referat Finansowo -Podatkowego
kadencja 3 [2006-2010] 1
Lidia Mazur Stanowisko: Sarbnik Gminy
Telefon: 81 828 83 20
Email:
kadencja 5 [2014 - 2018] 2
Lidia Mazur Stanowisko: Sarbnik Gminy
Telefon: 81 828 83 20
Email:
kadencja 6 [2018 - 2023] 3
Lidia Mazur Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 81 828 83 20
Email:
kadencja 4 [2010 - 2014] 0